regulamin

                  Regulamin sklepu Offstore Top Brands 

                                              § 1

                             Postanowienia wstępne 

1. Sklep internetowy Offstore Top Brands, dostępny pod adresem internetowym www.offstore.pl prowadzony jest przez Lidię Michalak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Offstore Top Brands wpisaną do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.gospodarki, NIP 7661386307 REGON 526052998. 
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


                                             §2

                                       Definicje 

1.Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Sprzedawca- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Offstore Top Brands wpisaną do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.gospodarki, NIP 7661386307 REGON 526052998

3.Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.Przedsiębiorca- osoba fizyczna,osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,która korzysta ze Sklepu.

5.Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.offstore.pl 

6.Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu.

8.Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza,Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lubProduktów ze Sprzedawcą.

9.Formularz resjestracji- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożone Zamówienia,w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,w tym sposobu dostawy i płatności.

12.Koszyk- element oprogramowania Sklepu,w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu,a także istnieje możlwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,w szczególności ilości produktów.

13.Produkt- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też-stosowanie do cech Produktu-umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

                                               §3

                               Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul.Karpia 27/47 61-619 Poznań

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@offstore.pl

3. Adres rachunku bankowego Sprzedawcy: 

MBank 98 1140 2004 0000 3202 8111 8275

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanym w niniejszym paragrafie.

                                            §4

                           Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

    a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarkę internetowa

    b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

    c. włączona obsługa plików cookies

                                           §5

                            Informacje ogólne 

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siła wyższa,niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnościa Sklepu internetowego z infrastruktura techniczna Klienta.

2.Przegladnie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.Skladanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizacje Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie sa podane w polskich złotych.Vat nie jest uwzględniony ponieważ sprzedawca nie jest płatnikiem Vat.

                                            §6

                      Zakladnie konta w sklepie 

1. Aby założyć Konto w Sklepie,nalezy wypełnić Formularz rejestracji.Niezbedne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko,adres zamieszkania,E-mail

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego zadania do Sprzedawcy,w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

                                            §7

                     Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu ( opcjonalnie)

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ,,Do koszyka'' ( lub równoznaczny)

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji-wypełnić Formularz zamowienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,wybrac rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)

5. kliknąć przycisk ,,Zamawiam/place oraz potwierdzić zamowienie

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,oplacic zamowienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8pkt.3

                                           §8

            Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

  a. Przesyłka pocztowa

  b. Orlen Paczka 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności :

  a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

  b. Płatności elektroniczne

  c. Płatność karta płatniczą 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

                                         §9

                  Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawca następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym z §7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamowienie do realizacji.Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjecie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mailna podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,ktora zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.Z chwila otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawca.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  a. płatności przelewem,platnosci elektronicznych albo płatności karta płatniczą ,Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży- w przeciwnym razie zamowienie zostanie anulowane.

4. Po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy , Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie ( z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu) w sposób wybrany przez Klienta podczas Zamówienia.

5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

6. Dostawa towaru wynosi od 2-5 dni nie wliczajac weekendów

 

                                           &10

                  Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, skladajac Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź droga elektroniczna poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. Przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.

b. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej tranzakcji.

c. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty wysyłki.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie,nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.Termin zostanie zachowany ,jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.

f. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.

10.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. Przedmiot został zniszczony lub uszkodzony

b. Odstąpienia od umowy nie podlegają takie rzeczy jak; bielizna, kosmetyki ,perfumy.

 1.                               § 11

 2.           Reklamacja i gwarancja

 3. 1.Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

 4. 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5.  
 6. 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

        4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w         § 3 niniejszego Regulaminu.

                                          § 12
            Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  1.                        § 12

  2.  Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

   1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

    przesyłki na zlecenie Administratora.

   2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

    elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

    4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

                                           § 13  

                           Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

Pliki do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj